@hfv

Sinsenveien

Saksnummer 201900844 Sinsenveien mellom Lørenveien og Dag Hammarskjölds vei. Detaljregulering. Norconsult bestiller oppstartmøte i januar 2019. De skriver at «Hensikten med prosjektet er å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklister og fotgjengere i Sinsenveien, mellom Dag Hammarskjølds vei i nord og Lørenveien i sør. Bakgrunnen for prosjektet er de overordnede føringene gitt i Veiledende plan …

Sinsenveien Les mer »

Trondheimsveien, Sinsenveien og Hasleveien

Saksnummer 202018759 Trondheimsveien 119-125, Sinsenveien 1 og Hasleveien 4-8. Detaljregulering. Det søkes om oppstartmøte i november 2020. I desember 2020 skriver bymiljøetaten blant annet at: «Slik kvartalet er skissert fremstår det veldig lukket, og man mister mulighet for et åpent byrom her. Det kan særlig tenkes mer åpning mot Hasleveien. Det bør legges vekt på plass …

Trondheimsveien, Sinsenveien og Hasleveien Les mer »

Hasleveien 28, 30, 36, 38 og Sinsenveien 11

Saksnummer 202113718 Hasleveien 28, 30, 36, 38 og Sinsenveien 11 – Boliger og næring. Detaljregulering. Nytt oppstartmøte bestilt 20. januar 2023. Opprinnelig ble oppstartmøte bestilt i september 2021. I desember uttaler Byantikvaren at: «de planlagte bygningsvolumene er markant høyere enn den omkringliggende bebyggelsen. BYA støtter Bymiljøetatens uttalelse angående bevaring av grøntområdet og skepsis til om …

Hasleveien 28, 30, 36, 38 og Sinsenveien 11 Les mer »

Sinsenterrassen

Saksnummer 202100768 Trondheimsveien 197 C med flere – Sinsenterrassen. Detaljregulering. Byantikvaren vil verne området. Planområdet har nasjonale kulturminneinteresser. Detaljregulering av Sinsenterrassen skal sikre varig vern av et helhetlig kulturmiljø med eksisterende bebyggelse og uteområder. Dette sikres gjennom omregulering til bevaring kulturmiljø. Eksisterende bebyggelse utgjør maksimal utnyttelse, og eksisterende torg/ møteplasser samt grøntområder opprettholdes.   Sakslenke …

Sinsenterrassen Les mer »

Hjørnetomta (ved Hasle T)

Saksnummer 201609079 Hjørnetomten. Grenseveien/Økern veien. (Hasle T-bane stasjon). Planer om Bolig/næring, hotell, torg m.m. Detaljregulering. Saken startet i 2016. Niels Torp Arkitekter tok initiativ til oppstartmøte. Plan- og Bygningsetaten legger ut planforslag med to alternative løsninger til offentlig ettersyn i desember 2020. Niels Torp leverer et endret forslag som legges ut til begrenset høring i september 2022.  Bildene …

Hjørnetomta (ved Hasle T) Les mer »

Økernveien 97

Saksnummer 201801786 Økernveien 97, 127/36. Detaljregulering. Saken startet i 2018. ARCASA Arkitekter sendte oppdatert planforslag til Plan- og Bygningsetateni september 2022. Området transformeres fra ren næringseiendom – bilforretning, til en flerfunksjonellbebyggelse med bolig over og utadrettet virksomhet på bakkeplan. Økernveien vil gå fra en ren veiforbindelse til bygate. Fasaden mot Økernveien skal deles opp ved hjelp av …

Økernveien 97 Les mer »

Økernveien 115

Saksnummer 201615880 Økernveien 115. Gnr. 124, Bnr. 2 Det planlegges bygging av hovedsakelig boliger. Saken har pågått siden 2016. TAG Arkitekter leverte en foreløpig planbeskrivelse i august 2022. Bilder er hentet fra denne. Forslagsstiller er Økernveien 115 Utvikling AS og planområdet er på ca. 30,4 daa. Eiendommen foreslås hovedsakelig regulert til byggeområde for bolig, samt kontor, …

Økernveien 115 Les mer »

Haslevangen 14

Saksnr. 201415352: Haslevangen 14. Revidert planinitiativ. Detaljregulering. Saksinnsyn hos Plan- og Byggningsetaten er her. Klager innkommet ble avvist av Plan og Bygg 3. februar, fordi det ikke ble funnet saksbehandlingsfeil. Prosjektet går dermed videre. Saken har pågått siden 2014. Et planforslag med to alternativer ble sendt til offentlig ettersyn i november 2018 og til politisk behandling 15. juli …

Haslevangen 14 Les mer »

Våren har kommet!

Mørke vinteruker kan føles lange, men så kommer lyset og våren og ukene går plutselig veldig fort. Vi hadde Rusken aksjon 21. april og mange var med å rydde – store og små. Det hadde vært fint med enda flere, men vi delte ut «områder» (tegnet inn i små kart) og alle viktige veier ble …

Våren har kommet! Les mer »

Vil du være med i Styret?

Er du interessert i å bidra i Vellet ved å være med i Styret? Vi velger nytt styre på årsmøtet og trenger at nye krefter involverer seg! Det kan være aktuelt både å få inn et nytt styremedlem og et nytt varamedlem. Ta kontakt med Øyvind (eller med Styret) og meld din interesse, så tar …

Vil du være med i Styret? Les mer »