Plan- og byggeblogg

Hasle og Frydenberg Vel er opptatt av utviklingen i området vårt og det som skjer av planarbeid og bygging. Her publiserer vi nyheter om dette.

Bymiljøetaten utvider Grenseveien

I Grenseveien er bymiljøetaten i gang med å etablere sykkelfelt på strekningen mellom Hovinveien og Haslevollen. Grenseveien utvides mot nord mellom Økernveien og Haslevollen. Etaten vil også fjerne muligheten for venstresving inn i Økernveien mot Tøyen for trafikken østfra i Grenseveien. Det fremgår ikke om utvidelsen av Grenseveien på noen måte er koblet til utbyggingsplaner …

Bymiljøetaten utvider Grenseveien Les mer »

Sinsenveien

Saksnummer 201900844 Sinsenveien mellom Lørenveien og Dag Hammarskjölds vei. Detaljregulering. Norconsult bestiller oppstartmøte i januar 2019. De skriver at «Hensikten med prosjektet er å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklister og fotgjengere i Sinsenveien, mellom Dag Hammarskjølds vei i nord og Lørenveien i sør. Bakgrunnen for prosjektet er de overordnede føringene gitt i Veiledende plan …

Sinsenveien Les mer »

Trondheimsveien, Sinsenveien og Hasleveien

Saksnummer 202018759 Trondheimsveien 119-125, Sinsenveien 1 og Hasleveien 4-8. Detaljregulering. Det søkes om oppstartmøte i november 2020. I desember 2020 skriver bymiljøetaten blant annet at: «Slik kvartalet er skissert fremstår det veldig lukket, og man mister mulighet for et åpent byrom her. Det kan særlig tenkes mer åpning mot Hasleveien. Det bør legges vekt på plass …

Trondheimsveien, Sinsenveien og Hasleveien Les mer »

Hasleveien 28, 30, 36, 38 og Sinsenveien 11

Saksnummer 202113718 Hasleveien 28, 30, 36, 38 og Sinsenveien 11 – Boliger og næring. Detaljregulering. Oppstartmøte ble bestilt i september 2021. I desember uttaler Byantikvaren at: «de planlagte bygningsvolumene er markant høyere enn den omkringliggende bebyggelsen. BYA støtter Bymiljøetatens uttalelse angående bevaring av grøntområdet og skepsis til om bygning D vil forringe det grønne arealet. …

Hasleveien 28, 30, 36, 38 og Sinsenveien 11 Les mer »

Sinsenterrassen

Saksnummer 202100768 Trondheimsveien 197 C med flere – Sinsenterrassen. Detaljregulering. Byantikvaren vil verne området. Planområdet har nasjonale kulturminneinteresser. Detaljregulering av Sinsenterrassen skal sikre varig vern av et helhetlig kulturmiljø med eksisterende bebyggelse og uteområder. Dette sikres gjennom omregulering til bevaring kulturmiljø. Eksisterende bebyggelse utgjør maksimal utnyttelse, og eksisterende torg/ møteplasser samt grøntområder opprettholdes.   Sakslenke …

Sinsenterrassen Les mer »

Hjørnetomta (ved Hasle T)

Saksnummer 201609079 Hjørnetomten. Grenseveien/Økern veien. (Hasle T-bane stasjon). Planer om Bolig/næring, hotell, torg m.m. Detaljregulering. Saken startet i 2016. Niels Torp Arkitekter tok initiativ til oppstartmøte. Plan- og Bygningsetaten legger ut planforslag med to alternative løsninger til offentlig ettersyn i desember 2020. Niels Torp leverer et endret forslag som legges ut til begrenset høring i september 2022.  Bildene …

Hjørnetomta (ved Hasle T) Les mer »

Økernveien 97

Saksnummer 201801786 Økernveien 97, 127/36. Detaljregulering. Saken startet i 2018. ARCASA Arkitekter sendte oppdatert planforslag til Plan- og Bygningsetateni september 2022. Området transformeres fra ren næringseiendom – bilforretning, til en flerfunksjonellbebyggelse med bolig over og utadrettet virksomhet på bakkeplan. Økernveien vil gå fra en ren veiforbindelse til bygate. Fasaden mot Økernveien skal deles opp ved hjelp av …

Økernveien 97 Les mer »

Økernveien 115

Saksnummer 201615880 Økernveien 115. Gnr. 124, Bnr. 2 Det planlegges bygging av hovedsakelig boliger. Saken har pågått siden 2016. TAG Arkitekter leverte en foreløpig planbeskrivelse i august 2022. Bilder er hentet fra denne. Forslagsstiller er Økernveien 115 Utvikling AS og planområdet er på ca. 30,4 daa. Eiendommen foreslås hovedsakelig regulert til byggeområde for bolig, samt kontor, …

Økernveien 115 Les mer »

Haslevangen 14

Saksnr. 201415352: Haslevangen 14. Revidert planinitiativ. Detaljregulering. Saksinnsyn hos Plan- og Byggningsetaten er her. Saken har pågått siden 2014. Et planforslag med to alternativer ble sendt til offentlig ettersyn i november 2018 og til politisk behandling 15. juli 2020. I april 2021 ba Byrådets Byutviklingsavdeling om et 3. alternativ med utgangspunkt i Plan- og bygningsetatens alternativ 2, men med noen …

Haslevangen 14 Les mer »

Plansaker og byggeprosjekter

Hasle og Frydenberg Vel er opptatt av utviklingen i området vårt. Vi er spesielt opptatt av Småhusplanen og hvordan denne fungerer i praksis. Men vi er også opptatt av de større planarbeidene og byggeprosjektene som påvirker området vårt.  Vi har høsten 2022 gjort en enkel gjennomgang av pågående prosesser, og informasjon om det vi synes …

Plansaker og byggeprosjekter Les mer »