Plan- og byggeblogg

Hasle og Frydenberg Vel er opptatt av utviklingen i området vårt og det som skjer av planarbeid og bygging. Her publiserer vi nyheter om dette.

Økernveien 97

Saksnummer 201801786 Økernveien 97, 127/36. Detaljregulering. Saken startet i 2018. ARCASA Arkitekter sendte oppdatert planforslag til Plan- og Bygningsetateni september 2022. Området transformeres fra ren næringseiendom – bilforretning, til en flerfunksjonellbebyggelse med bolig over og utadrettet virksomhet på bakkeplan. Økernveien vil gå fra en ren veiforbindelse til bygate. Fasaden mot Økernveien skal deles opp ved hjelp av […]

Økernveien 97 Read More »

Økernveien 115

Saksnummer 201615880 Økernveien 115. Gnr. 124, Bnr. 2 Det planlegges bygging av hovedsakelig boliger. Saken har pågått siden 2016. TAG Arkitekter leverte en foreløpig planbeskrivelse i august 2022. Bilder er hentet fra denne. Forslagsstiller er Økernveien 115 Utvikling AS og planområdet er på ca. 30,4 daa. Eiendommen foreslås hovedsakelig regulert til byggeområde for bolig, samt kontor,

Økernveien 115 Read More »

Haslevangen 14

Saksnr. 201415352: Haslevangen 14. Revidert planinitiativ. Detaljregulering. Saksinnsyn hos Plan- og Byggningsetaten er her. Klager innkommet ble avvist av Plan og Bygg 3. februar, fordi det ikke ble funnet saksbehandlingsfeil. Prosjektet går dermed videre. Saken har pågått siden 2014. Et planforslag med to alternativer ble sendt til offentlig ettersyn i november 2018 og til politisk behandling 15. juli

Haslevangen 14 Read More »

Plansaker og byggeprosjekter

Hasle og Frydenberg Vel er opptatt av utviklingen i området vårt. Vi er spesielt opptatt av Småhusplanen og hvordan denne fungerer i praksis. Men vi er også opptatt av de større planarbeidene og byggeprosjektene som påvirker området vårt.  Vi har høsten 2022 gjort en enkel gjennomgang av pågående prosesser, og informasjon om det vi synes

Plansaker og byggeprosjekter Read More »