Frydenbergveien 19

Saksnummer 201911712: Frydenbergveien 19 - Oppføring av boligbygg med fem leiligheter.

Sak ble mottatt Plan- og Bygg i oktober 2019, som fant at tiltaket tilfredsstilte plan- og bygningslovens bestemmelser, og godkjente søknaden.

Det er kommet inn flere merknader til prosjektet. Etaten skriver i rammetillatelsen i september 2020 at:

«Området er regulert av småhusplanen og det er flere av de nærmeste husene som er bygd til og endret i senere tid. Det er også blokkbebyggelse på andre siden av jernbanen. Vi viser for øvrig til at eiendommen ligger i utkanten av dette småhusområdet og at den ikke er oppført på gul liste. Der det er inngitt en fullstendig søknad skal kommunen gi tillatelse dersom tiltaket ikke er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, jf. pbl. § 21-4 første ledd. Dersom søknaden er fullstendig, og i samsvar med de materielle reglene i plan- og bygningsloven og bestemmelser vedtatt i medhold av loven, har tiltakshaver i utgangspunktet et rettskrav på å få søknaden innvilget. Dette omtales gjerne som grunneierens byggerett, og er et utslag av eierrådigheten og legalitetsprinsippet. For å gjøre inngrep i denne retten må det foreligge en konkret og tilstrekkelig klar avslagshjemmel. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for en utvikling i planområdet med bebyggelse med småhuskarakter, og å opprettholde og styrke småhusområdenes kvaliteter. Når en eiendom ikke er fullt utnyttet, men har et utbyggingspotensial, må naboer forvente at tomten utbygges. Tiltakshaver har faktisk både rett og krav på å bygge ut sin tomt så lenge tiltakene som omsøkes holder seg innenfor reguleringsplanens bestemmelser og plan- og bygningslovens krav. Fortetting av småhusområdene i Oslos ytre by omfatter ofte riving av eksisterende boliger for å oppnå bedre utnyttelse av areal, og prosjektet er et eksempel på en slik fortetting. Det omsøkte nybygget er prosjektert slik at det tilfredsstiller reguleringsbestemmelsene, både når det gjelder terrengtilpasning, utforming, høyder, krav til størrelse på uteareal, parkeringsløsning mm.»

Igangsettelsestillatelse for riving av gamle bygninger ble gitt i juni 2022, igangsettingstillatelse for bygging var ennå ikke gitt på det tidspunktet.

 

Sakslenke: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=201911712

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *