Sinsenveien

Saksnummer 201900844 Sinsenveien mellom Lørenveien og Dag Hammarskjölds vei. Detaljregulering.

Norconsult bestiller oppstartmøte i januar 2019. De skriver at «Hensikten med prosjektet er å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklister og fotgjengere i Sinsenveien, mellom Dag Hammarskjølds vei i nord og Lørenveien i sør. Bakgrunnen for prosjektet er de overordnede føringene gitt i Veiledende plan for offentlige rom Løren og Økern. (…) Sinsenveien anbefalt oppgradert som en samlegate, med brede fortau, tosidig sykkelfelt og beplantningsfelt. (…) Strekningen har i dag vikeplikt fra høyre. Dette foreslås endret slik at Sinsenveien blir forkjørsvei. Da kan sykkelfeltene være gjennomgående langs hele strekningen og gi bedre fremkommelighet for syklistene. Dette vil også bedre siktforholdene i eksisterende kryss.»

Saken sendes til politisk behandling 13. juni 2022. Det presiseres i presentasjonen av prosjektet at «Planforslaget innebærer ingen endringer i kjøremønster eller reduksjon av veikapasitet, og (…) har med andre ord ingen konsekvenser for trafikkmengden og kjøremønsteret i området. (…) Dagens gateparkering på østsiden av gata bortfaller som følge av planen. Dette medfører at omkring 50–60 parkeringsplasser forsvinner. Det legges ikke til rette for parkering i gata, med unntak av en vareleveringslomme i nord.»

 

Sakslenke er: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=201900844&rplan=1

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *