Småhusplanen

Saksnummer 202102096: Småhusplanen. Revisjon av reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by. Detaljregulering.

Saken er besluttet lagt ut til offentlig ettersyn i april 2022. I forordet til planforslaget heter det:

«I februar 2021 mottok Plan og bygningsetaten (PBE) en bestilling fra rådhuset om å starte et arbeid med å revidere reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by – S-4220 (småhusplanen). Revisjonen skal i henhold til bestillingen gjennomføres med utgangspunkt i følgende føring: «Småhusområdene må i større grad skjermes for ytterligere fortetting, og utbygginger bør skje med sterkere vern av de grønne verdier i områdene. Planrevisjonen må samtidig, innenfor rammene for nevnte føring, søke å forenkle og klargjøre aktuelle reguleringsbestemmelser med sikte på at byggesaksbehandlingen kan gjennomføres enklere og billigere.» Videre er etaten bedt om å legge opp til endringer og planprosess som legger til rette for politisk vedtak av revidert plan i inneværende bystyreperiode. På bakgrunn av den politiske bestillingen, har PBE utarbeidet et forslag til nye reguleringsbestemmelser i planen. Hovedmålsetting med revisjonen er å ta bedre vare på de grønne verdiene i småhusområdene, og å bevare områdenes karakter og historiske kvaliteter. Plan- og bygningsetaten er forslagsstiller for den reviderte planen, og legger nå et planforslag ut til offentlig ettersyn.»

 

Sakslenke er: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=202102096&rplan=1   

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *