Trondheimsveien, Sinsenveien og Hasleveien

Saksnummer 202018759 Trondheimsveien 119-125, Sinsenveien 1 og Hasleveien 4-8. Detaljregulering.

Det søkes om oppstartmøte i november 2020. I desember 2020 skriver bymiljøetaten blant annet at: «Slik kvartalet er skissert fremstår det veldig lukket, og man mister mulighet for et åpent byrom her. Det kan særlig tenkes mer åpning mot Hasleveien. Det bør legges vekt på plass til lek/ opphold og så mye grønt som mulig. Kunne man også vurdere å beholde verneverdige bebyggelse og lage oppholdsmuligheter og aktiviteter rundt/ i tilknytning til dette? Trondheimsveien/Carl Berners plass er definert som en viktig strøksgate i indre by. I Kommunedelplan for torg og møteplasser er strøksgate definert som «en gate utenfor sentrum med høy grad av sentralitet og et variert handelstilbud». Plasser/byrom langs gatene av denne typen skal utformes for å ivareta funksjonen som møteplass og velfungerende fotgjengerforbindelse.»

20.05.2022 fatter Oslo bystyre følgende vedtak, i byrådssak 10/2022: «I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 andre ledd stopper kommunen planinitiativet fra videre behandling.»

 

Sakslenke er: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=202018759&rplan=1

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *